ZPP- E: NAPOVEDNIK

Jesen prinaša zanimive spremembe na področju civilnega procesnega prava. 14. septembra 2017 se prične uporabljati peta novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP- E). Novela se sicer ne dotika temeljne strukture pravdnega postopka, vendar pa uvaja pomembne novosti (povzeto po: Zakon o pravdnem postopku (ZPP), neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom Aleša Galiča, 6., dopolnjena izdaja, Ljubljana, UL RS 2017, stran 15).

Novela ZPP- E je sprva napovedovala obsežne spremembe. Glavni cilji novele, kot jih je opisal pripravljavec, naj bi bili:

1. Krepitev avtoritete sodstva in s tem krepitev avtoritete pravne države. Slednji cilj naj bi dosegla novela predvsem z krepitvijo položaja sodnikov vseh stopenj.

2. Sodni postopek naj sledi cilju, da se ugotovi materialna resnica. Stranke morajo ravnati tako, da se postopek opravi brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški. Ta cilj naj bi novela zasledovala predvsem z uvedbo pravil glede vloge strank ter postopka dokazovanja.

3. Odprava protiustavne pravne praznine glede procesnega gradiva, katero vsebuje tajne podatke, razbremenitev sodnika in spodbuda strank k poravnavi. Novela bi naj urejala nove določbe glede procesnega gradiva, ki vsebuje tajne podatke, predlagala naj bi prenašanje dodatnih opravil na strokovne sodelavce in sodniške pomočnike.

Prvotni načrti pripravljavca niso bili uresničeni v celoti, v fazah usklajevanja je namreč prišlo do precej obsežnega krčenja sprememb zakona. Uvodoma lahko povzamemo, da kljub temu, da ne gre za spremembe na temeljni, načelni ravni, novela prinaša spremembe, ki utegnejo v praksi zagotovo imeti velik pomen (povzeto po: Zakon o pravdnem postopku (ZPP), neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom Aleša Galiča, 6., dopolnjena izdaja, Ljubljana, UL RS 2017, stran 15).

Novela ZPP- E se dotika več področij, ki bi jih glede na vsebino lahko razdelili v več sklopov:
1. Načela in pristojnost sodišča
2. Stranke postopka in vročanje
3. Stroški postopka, tožba in dokazni postopek
4. Glavna obravnava in tajni podatki
5. Pritožba in izredna pravna sredstva

Vsak vsebinski sklop bo podrobneje predstavljen v nadaljnjih prispevkih, s poudarkom na spremembah, ki vplivajo na stranke postopka.