ZPP- E: STROŠKI POSTOPKA, TOŽBA IN DOKAZNI POSTOPEK

ZPP- E: STROŠKI POSTOPKA, TOŽBA IN DOKAZNI POSTOPEK

Polona Podlesnik

Sodišče lahko sedaj stranki naloži, da pripravi spisek vseh stroškov, katerih povrnitev zahteva- običajno jih sicer stranka zahteva v vsaki pripravljalni vlogi oziroma ustno na vsakem naroku. V kolikor stranka ne predloži sodišču spiska vseh stroškov, se šteje, da je zahteva za povrnitev stroškov umaknjena. Sodišče lahko glede stroškov odloči le, katera stranka in v kolikšnem delu nosi stroške postopka, sklep o sami višini stroškov pa izda strokovni sodelavec ali sodniški pomočnik.

Ena izmed pomembnejših novosti je stopničasta tožba. S slednjo tožbo lahko tožeča stranka uveljavlja dva zahtevka zoper toženo stranko- zahtevek za pridobitev določenih dokazov ali dejstev in zahtevek, s katerim zahteva plačilo določenega denarnega zneska in temelji na dokazih in dejstvih, ki jih tožeča stranka zahteva s prvim zahtevkom. V kolikor je določna opredelitev drugega zahtevka odvisna od pridobitve dokazov in dejstev, zahtevanimi s prvim zahtevkom, lahko tožena stranka drugi zahtevek (višino denarnega zneska) natančno opredeli šele po pravnomočnosti odločitve o prvem zahtevku.

Novosti glede dokaznega postopka so naslednje:

izvajanje dokazov: predsednik senata ali zaprošeni sodnik sme na predlog stranke izvesti tudi druge dokaze, ne samo tiste, katerih izvedba mu je bila zaupana;

dokazi iz drugega postopka se lahko uporabijo, če se obe stranki postopka s tem strinjata, oziroma če sta bili obe stranki tudi udeleženi v drugem postopku, dokaza pa ni možno ponovno izvesti;

– sodišče lahko na predlog stranke naloži drugi stranki, da razkrije informacije, katere so poslovna skrivnost;

– stranka mora predložiti listino, ki jo ima v posesti in na katero se v postopku sklicuje druga stranka. Sodišče k predložitvi stranko pozove na predlog nasprotne stranke, ki mora biti substanciran, stranka pa mora listino predložiti tudi, čeprav bi se s tem spravila v večjo premoženjsko škodo ali hudo sramoto. Če stranka, ki ima listino v posesti, te noče predložiti, lahko sodišče šteje, da listina obstaja ter ima vsebino, kot trdi nasprotna stranka. Sodišče lahko na substanciran predlog stranke naloži tudi tretji osebi, da predloži listino- tretja oseba lahko odkloni izročitev iz istih razlogov kot lahko odkloni pričanje.

samostojni dokazni postopek z izvedencem: sodišče odslej lahko na predlog stranke postavi izvedenca že pred začetkom pravde, v kolikor lahko njegove ugotovitve pripomorejo k temu, da pravni spor ne nastane.[1]

[1]  Povzeto po Zakon o pravdnem postopku (ZPP), neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom Aleša Galiča, strani 30- 37.