Štipendije

stipendije

UVOD

Spoštovani kolegi,

naša odvetniška pisarna se je tudi letos odločila za razpis štipendije. Mladim kolegom – študentom želimo ponuditi priložnost postati partner našega kolektiva. Tako je v sodelovanju s Kariernim centrom Pravne fakultete Univerze v Mariboru nastal štipendijski projekt NP SBOP, kar pomeni Novi partner SBOP (okrajšava od www.sbop.si – ŠTELCER|BERKOVIČ odvetniška pisarna).
V štipendijskem obdobju bo izbrani študent v naši pisarni opravil 15 delovnih dni prakse in se seznanil z odvetniškim poklicem v praksi. Na voljo mu bomo ves čas štipendijskega razmerja in mu po najboljših močeh pomagali pri študijskih obveznostih. V okviru sodelovanja, ki ga je vzpostavila naša odvetniška pisarna s partnerskimi pisarnami po Evropi, bomo študenta na njegovo željo vključili tudi v sistem izmenjave študentov in mu omogočili opravljanje prakse v tujini. Z izbranim študentom bo podpisana štipendijska pogodba.
V naši odvetniški pisarni želimo izbrati najboljšega kandidata – štipendista. Pri izbiri ne bodo pomembni le klasični kriteriji izbora, kot so ocene in dosežki kandidata. Od kandidatov pričakujemo tudi splošno razgledanost in funkcionalno pismenost, kreativnost, sposobnost izražanja lastnega mnenja in argumentiranega zagovarjanja svojih stališč, pozitivno naravnanost, teamski duh, ipd. Razpisna komisija bo izbrala študenta, ki bo s svojim nastopom in pisnimi izdelki dokazal, da ustreza našim pričakovanjem. Morda ste takšen profil osebe prav vi?
Štipendist in partner našega kolektiva bo postal le en kandidat. Vsem ostalim, neizbranim kandidatom pa sporočamo, da ne obupajo, da imajo fokus in motivacijo. Novi razpis bo prinesel nove možnosti.

stipendije-sodelavci

RAZPISNI POGOJI ZA PROJEKT NP SBOP

A) Splošne informacije

Odvetniška pisarna ŠTELCER|BERKOVIČ v sodelovanju z Kariernim centrom Pravne fakultete Univerze v Mariboru objavlja javni razpis za dodelitev štipendije za obdobje avgust 2017 – julij 2018. Izbrani štipendist bo prejel štipendijo v znesku po 150,00 EUR mesečno. V kolikor bo izbran štipendist, ki zaključuje študijski program PF Maribor na stopnji B2, bo prejemal štipendijo do datuma diplomiranja, vendar ne več kot 12 mesečnih plačil.
S kandidatom bo sklenjena štipendijska pogodba za čas od dne 01.08.2017 do dne 31.07.2018, pri čemer bodo nakazilo mesečnih plačil po štipendijski pogodbi za mesece avgust, september in oktober, izvedeno najkasneje do dne 15.10.2017, pod pogojem, da kandidat najkasneje do dne 10.10.2017, redni razpisni komisiji predloži originalno potrdilo napredovanju v višji letnik ali pridobitvi absolventskega statusa, oboje na stopnji B2. Vsa nadaljnja plačila po štipendijski pogodbi bodo izplačana najkasneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec.

B) Pravica do sodelovanja v projektu NP SBOP imajo

V projektu NP SBOP imajo možnost sodelovati:

– osebe, ki so redni študenti pravnih fakultet v Republiki Sloveniji;
– študenti, ki že redno obiskujejo program B2 oz. tudi študenti, ki bodo program B2 obiskovali v študijskem letu 2017/2018;
– študenti, ki niso prejemniki kadrovske štipendije;
– študenti, ki niso zaposlene ali samozaposlene osebe oz. osebe, ki nimajo najeto morebitno posojilo za študij;
– osebe, ki niso lastniki ali solastniki kapitalskih ali osebnih družb;
– osebe, ki imajo ves čas študijskega časa redni status študenta pri isti fakulteti, kot je bila navedena v času prijave na razpis za štipendijo;
– osebe, ki imajo v celotnem študijskem času, od vpisa v 1. letnik, zabeležene le redne vpise v višji letnik;
– osebe, ki so ob morebitni izbiri pripravljene v odvetniški pisarni ŠTELCER|BERKOVIČ opraviti prakso v trajanju 15 delovnih dni / leto;
– osebe, ki so po morebitni izbiri pripravljene opraviti del prakse v korespondenčni odvetniški pisarni v tujini;
– osebe, ki niso sorodniki, znanci in prijatelji zaposlenih v Odvetniški pisarni ŠTELCER|BERKOVIČ;
– osebe, ki niso sorodniki, znanci in prijatelji strank odvetniške pisarne ŠTELCER|BERKOVIČ;
– osebe, ki bodo pravočasno oddale vlogo za sodelovanju v projektu NP SBOP;
– osebe, ki se bodo v roku odzvale na pozive iz odvetniške pisarne ŠTELCER|BERKOVIČ, pri čemer noben rok ne bo krajši od pet delovnih dni;

C) Člani razpisne komisije

Redna razpisna komisija:

Redno razpisno komisijo sestavljajo predsednik, dr. Borut Holcman (vodja Kariernega centra Pravne fakultete Univerze v Mariboru), članica mag. Nataša Štelcer in član Robert Berkovič, oba odvetnika v odvetniški pisarni ŠTELCER | BERKOVIČ.

Izredna razpisna komisija:

Člani izredne razpisne komisije so:
• dr. Vesna Rijavec, dekanica Pravne fakultete v Mariboru;
• dr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor, predsednik Strokovnega in Raziskovalnega sveta ZRC inštituta IRDO;
• doc. dr. Vesna V. Godina, socialna in kulturna antropologinja in predavateljica na mariborski filozofski fakulteti);
• Dejan Zavec, 5 x svetovni prvak v boksu (štirikratni svetovni prvak IBF in enkratni svetovni prvak WBF) ;
• Jure Bračko, redaktor oddaje 24ur;
• Tine Križanič, Reporter Milan.

V 2. krogu izbire kandidatov za štipendijo bo vsak član izredne razpisne ponudil temo, na katero bo izbran kandidat podal svoje razmišljanje, kritiko, komentar ipd.. Člani izredne razpisne komisije so ljudje, ki so na svoji karierni poti upali narediti korak več in na ta način stopiti iz povprečja. Pokazali so vztrajnost, kreativnost, drznost, pogum, znanje, nadarjenost… Podobno pričakujemo mi od naših prijavljenih kandidatov.

Zakaj pisati o temah, ki niso del učnega programa na vaši fakulteti? Zato, ker nas zanimajo tudi splošna razgledanost, vrednote in čustvena inteligenca ter seveda funkcionalna pismenost kandidatov, seveda brez telekomunikacijskih pripomočkov in podatkovnih baz.

Vsak od naših izrednih članov bo, neodvisno od redne razpisne komisije, pregledal in ocenil pisne izdelke kandidatov, ki se nanašajo na temo, ki jo je podal za pisanje.

Več o vlogi izrednih članov razpisne komisije v nadaljevanju.

D) Faze izbire štipendistov in način izbire kandidatov;

1. Krog

– potrebno je izpolniti in pravočasno poslati priloženo prijavnico (PRILOGA (KLIKNI)), skupaj s prilogami;
– redna razpisna komisija bo pregledala prispele vloge in v drugi krog povabila 12 kandidatov;
– redna razpisna komisija bo pri izbiri kandidatov za drugi krog upoštevala predvsem:

• motivacijsko pismo kandidata (predstavitev kandidata, kratka biografija, razlog prijave, osebna pričakovanja kandidata),
• potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
• priloge, ki dokazujejo dosežke na področju športa, kulture oz. na drugih področjih delovanja v javnosti ter kratka pisna obrazložitev le-teh.

2. Krog

– izbrani kandidati bodo po elektronski pošti prejeli vabilo za izdelavo pisnega izdelka;
– pisni izdelek bo razmišljanje, kritika, komentar o temah, ki jih bodo pripravili člani izredne razpisne komisije;
– pisni izdelek za posamezno temo ne bo smel biti daljši od dveh strani formata A4;
– kandidati bodo pri sestavi pisnih izdelkov časovno omejeni, in sicer bodo imeli za pripravo posameznega pisnega izdelka na voljo 1 uro;
– pri pisanju je prepovedana uporaba telefonov in drugih pripomočkov s podatkovnimi bazami;
– pisne izdelke kandidatov bodo ocenili izredni člani razpisne komisije;
– redna razpisna komisija bo seštela rezultate posameznih kandidatov;
– v 3. krog bo vabljenih pet najboljših kandidatov 2. kroga;

3. Krog

– redna razpisna komisija bo v sodelovanju s člani izredne razpisne komisije opravila razgovor s petimi najboljšimi kandidati drugega kroga;
– redna razpisna komisija bo z dvotretjinsko večino glasov sprejela odločitev o izbiri najboljšega kandidata v okviru projekta NP SBOP.

4. Krog

– podpis štipendijske pogodbe z najboljšim izbranim kandidatom projekta NP SBOP;
– podelitev nagrade drugo in tretje uvrščenemu kandidatu.

F) Rok za prijavo in naslov za pošiljanje prijave:

Pri izbiri kandidatov za štipendijo bomo obravnavali vse prijave, ki bodo prispele od vključno 17.04.2017 do 08.05.2017, do 10.00 ure zjutraj, izključno na naš elektronski naslov: stipendije.stelcer@berkovic.si. Prijav, ki bodo prispele po tem roku ali bodo prispele z redno pošto ter nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.

E) Način vložitve prijave:

– prijavo je možno oddati le na obrazcu št. 1 (PRILOGA (KLIKNI));
– skupaj s prijavo nam pošljite:

• motivacijsko pismo kandidata (predstavitev kandidata, kratka biografija, razlog prijave, osebna pričakovanja kandidata),
• potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
• priloge, ki dokazujejo dosežke na področju športa, kulture oz. na drugih področjih delovanja v javnosti ter kratka pisna obrazložitev le-teh.